Zie ook: Pensioenscheiden

Homepage
Het doel van deze site
Waarom?

ABP tot 01.01.1996
Pensioenreglement

ABP Wet Privatisering

ABP vanaf 01.01.1996
Pensioenreglement

DGA Eigen Beheer
Regeling 23.12.1994
Voorwaardenbesluit

Eindloon
Art 8 lid 3 of art 8 lid 2

Gem. leeftijdsverwachting
Mannen
Vrouwen
Sekseneutraal

Middelloon
Altijd hoger dan de toezegging

Pagina 2
PSW artikelen scheiding
Regelen VZI Ovk PSW

Pagina 2a
Regeling voor berekening in geval
van waarde-overdracht

Wet VPS vanaf 01.05.1995

Wet VPS vanaf 01.07.2022

Pagina 3a
Burgerlijk Wetboek

Pagina 4
PW artikelen scheiding

PW vanaf 2023.01.01
PW vanaf 2023.07.01

Pagina 6
Metalektro tot 1993

Pagina 7
Metalektro vanaf 1993

Pagina 8
Begrippenlijst

Pagina 9
Indexeringspercentages
vanaf 01.01.1982
- ABP faktoren
- BPF Bouw
- KPN
- PME
- PMT
- SPF

Pagina 9a
- Smurfit Kappa
- PMA
- Koopvaardij
- Horeca en Catering

Pagina 9b
Indexering act deelnemers
- SK
- PMT
- PME
- ZW
- HR
- Bouw
- SPN
- ABP
- BW

Pagina 9c
Indexering
Wettelijke alimentatie

Pagina 10
Pensioensystemen
Financieringssystemen

Pagina11
Belangrijke wetswijzigingen

Pagina 13
AOW cijfers vanaf 1980
Wettelijk rente
Soc. Wet. Min. Loon
Ingang AOW op

Pagina 14
Wet VPS berekening voor 010595,
gewijzigd 19.12.2006

Pagina 15
Wetten mbt vrijstelling BPF
Wet van 17.03.1949
Beschik. Staats 15.08.1988
Vrijstellingsregeling Wet BPF

Tarieven

Rekenrente 4%

Rekenrente 2%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regeling voor berekening in geval van Waarde-overdracht

Regeling van 26 april 1995, Stcrt 1995, 83, houdende vaststelling van regels als bedoeld in artikel 7, vierde lid, van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding voor de berekening in geval van waarde-overdracht

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Justitie, de Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Defensie; Gelet op artikel 7 van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding; Gezien het advies van de Verzekeringskamer; besluit:

Artikel 1. In deze regeling wordt verstaan onder:
a. de wet: de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding;
b. waarde-overdracht: overdracht van de afkoopsom van aanspraken op pensioen ter verwerving van met de waarde van die afkoopsom overeenkomende aanspraken in de regeling van het overnemende uitvoeromgsorgaan;
c. overdragende uitvoeringsorgaan: het uitvoeringsorgaan, dat een regeling uitvoert als bedoeld in de leden vier tot en met acht van artikel 1 van de wet, en dat de waarde overdraagt;
d. overnemende uitvoeringsorgaan: het uitvoeringsorgaan, dat een regeling uitvoert als bedoeld in de leden vier tot en met acht van artikel 1 van de wet, en waaraan de waarde wordt overgedragen;
e. deelnemingsjaren: het aantal jaren tot het tijdstip van scheiding gedurende welke de tot verevening verplichte echtgenoot deelnemer was in de pensioenregelingen, die door overdragende en het overnemende uitvoeringsorgaan worden uitgevoerd en die als deelnemingsjaren voor de vaststelling van het pensioen meeteleen;
f. huwelijksjaren: de jaren tot het tijdstip van scheiding waarin de tot verevening verplcihte echtgenoot gehuwd was met de tot verevening gerechtigde echtgenoot en tot verevening verplichte echtgenoot deelnemer was in de pensioenregelingen van het overdragende en het overnemende uitvoeringsorgaan;
g. pensioen op het tijdstip van scheiding
- voor deelnemers: de tijdsevenredige pensioenaanspraak per de datum van scheiding welke wordt vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 8, tweede lid van de Pensioen- en spaarfondsenwet,
- voor gewezen deelnemers: het ingegane pensioen of de ten tijde van beëindiging van het deelnemerschap vastgestelde pensioenaanspraak vermeerderd met de eventueel daarna toegepaste verhogingen voorzover toe te rekenen aan de huwelijksperiode;
h. pensioen op de datum van ontvangst van de mededeling:
- voor deelnemers: de tijdsevenredige pensioenaanspraak per de datum van ontvangtst van de mededeling, welke wordt vastgesteldovereenkomstig het bepaalde in artikel 8, tweede lid, van de Pensioen- en spaarfondsenwet,
- voor gewezen deelnemers: het ingegane pensioen of de ten tijde van beëindiging van het deelnemerschap vastgestelde pensioenaanspraak vermeerderd met de eventueel daarna toegepaste verhogingen.

Artikel 2 - 1. Indien de vaststelling van het te verevenen pensioen op grond van de artikelen 3, 4 of 5 van de wet plaatsvindt na waarde-overdracht en daarbij huwelijksjaren of op grond van artikel 4 van de wet in aanmerking te nemen deelnemingsjaren zijn betrokken die gelegen zijn vóór de waarde-overdracht, bepaalt het overnemende uitvoeringsorgaan het voor de verevening in aanmerking te nemen pensioen door het pensioen op het tijdstip van scheiding te vermeningvuldigen met een breuk waarin de teller gelijk is aan het aantal huwelijksjaren en de noemer gelijk is aan het aantal deelnemingsjaren.
-2. Indien vaststelling van het te verevenen pensioen op grond van artikel 12, tweede en derde lid, van de wet plaatsvindt na waarde-overdracht, bepaalt het overnemende uitvoeringsorgaan het voor de verevening in aanmerking te nemen pensioen door het pensioen op de datum van ontvangst van de mededeling bedoeld in artikel 12, derde lid, van de wet te vermenigvuldigen met een breuk waarin de teller gelijk is aan het aantal huwelijksjaren en de noemer gelijk is aan het aantal deelnemingsjaren van de tot verevening verplichte echtgenoot tot de datum van ontvangst van de mededeling of tot de datum van beëindiging van het deelnemerschap in de regeling van het overnemende uitvoeringsorgaan indien de datum voor de datum van ontvangst van de mededeling ligt.

Artikel 3 - 1. Indien waarde-overdracht na vaststelling van het te verevenen pensioen op grond van de artikelen 3 of 4 van de wet plaatsvindt, wordt de overdrachtswaarde van het voor de verevening in aanmerking genomen pensioen mede overgedragen aan het overnemende uitvoeringsorgaan. De verplichting tot het uitbetalen van het deel van het pensioen, dat op grond van artikel 2 van de wet door het overdragende uitvoeringsorgaan zou moet worden uitbetaald aan de tot verevening gerechtigde echtgenoot, berust na de waarde-overdracht bij het overnemende uitvoeringsorgaan.
- 2. Het overdragende uitvoeringsorgaan stelt de overdrachtswaarde van het deel van het pensioen vast, dat op grond van de wet moet worden uitbetaald aan de tot verevening gerechtigde echtgenoot, geeft deze waarde op aan het overnemende uitvoeringsorgaan en verstrekt aan het overnemende uitvoeringsorgaan de gegevens van de vereveningsgerechtigde.
- 3. Het overnemende uitvoeringsorgaan wendt de in het tweede lid bedoelde waarde aan ter bepaling van het recht op uitbetaling van de vereveningsgrechtigde en informeert de vereveningsgerechtigde over de hoogte van dit recht op uitbetaling en datum van ingang van dit recht.

Artikel 4. -1. Bij waarde-overdracht is het overdragende uitvoeringsorgaan verplicht aan het overnemende uitvoeringsorgaan, naast de gegevens die op grond van artikel 4 van het Besluit reken- en procedureregels recht op waarde-overdracht moet worden verstrekt, tevens mede te delen de datum van aanvang van het deelnemerschap in de regeling, die door het overdragende uitvoeringsorgaan wordt uitgevoerd, alsmede in geval van een eerdere niet aansluitende waarde-overdracht de datum van eerdere beëindiging van het deelnemerschap in de pensioenregeling van het overdragende uitvoeringsorgaan. Het overnemende uitvoeringsorgaan legt deze gegevens in zijn administratie vast.
- 2. Indien de datum van waarde-overdracht is gelegen vóór 1 mei 1995 en de datum van aanvang van het deelnemerschap in de regeling van het overdragende uitvoeringsorgaan niet bekend is bij het overnemende uitvoeringsorgaan wordt voor de vaststelling van de datum uitgegaan van artikel 8 van de regels als bedoeld in artikel 10 van de wet, betreffende pensioenberekening over deelnemingsjaren voor 1 mei 1995 (regeling van 23 december 1994, nr. SZ/SV/P/94/5170, Stcrt. 252)
-3. Indien de datum van beëindiging van het deelnemerschap in de pensioenregeling van het overdragende uitvoeringsorgaan niet bekend is bij het overnemende uitvoeringsorgaan en dit gegeven niet kan worden verkregen door het overnemende uitvoeringsorgaan overeenkomstig artikel 8 van de in het tweede lid genoemde regels, wordt uitgegaan van de datum van opneming in de pensioenregeling van het overnemende uitvoeringsorgaan.

Artikel 5. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 mei 1995.


Ingevoerd: 2 mei 2020


Terug naar Indexpagina PensioenScheiden, PensioenWeetjes