Zie ook: Pensioenscheiden

Homepage
Het doel van deze site
Waarom?

Pagina 2
PSW artikelen scheiding

Pagina 3
Wet VPS vanaf 01.05.1995

Pagina 3a
Burgerlijk Wetboek

Pagina 4
PW artikelen scheiding

Pagina 5
ABP t/m 31.12.1995
Welke wetten

Pagina 6
Metalektro tot 1993

Pagina 7
Metalektro vanaf 1993

Pagina 8
Begrippenlijst

Pagina 9
Indexeringspercentages
vanaf 01.01.1982
- ABP faktoren
- BPF Bouw
- KPN
- PME
- PMT
- SPF

Pagina 9a
- Smurfit Kappa
- PMA
- Koopvaardij
- Horeca en Catering

Pagina 9b
Indexering act deelnemers
- SK
- PMT
- PME
- ZW
- HR
- Bouw
- SNP
- ABP

Pagina 9c
Indexering
Wettelijke alimentatie

Pagina 10
Pensioensystemen
Financieringssystemen

Pagina11
Belangrijke wetswijzigingen

Pagina 13
AOW cijfers vanaf 1980
Wettelijk rente
Soc. Wet. Min. Loon

Pagina 14
Wet VPS mbt berekening voor 1 mei 1995

Pagina 15
Wetten mbt vrijstelling BPF
Wet van 17.03.1949
Beschik. Staats 15.08.1988
Vrijstellingsregeling Wet BPF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene burgerlijke pensioenwet

Hoofdstuk A blz 5 Algemene bepalingen

1a - Deeltijdbetrekkingen: Voor de toepassingvan het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt verstan onder deeltijdbetrekking een betrekking ingevolge aanstelling of indienstneming op arbeidosvereenkomst naar burgerlijk recht, die minder uren omvat dan gebruikelijk is voor de gelijksoortige volledige betrekking(ingevoegd bij de wet van 03.07.1986 m.i.v. 01.01.1986)
2 - De omvang van een deeltijdbetrekking als bedoel in het eerste lid wordt aangegeven door de deeltijdfactor.
5 - De ambtenaar kan één man of vrouw aanmelden bij het fonds indien:
a. hij en deze man of vrouw beiden als ingezetene met hetzelfde woonadres in de GBA zijn ingeschreven b. een notarieel samenlevingscontract overleggen c. geen van beide gehuwd is

Hoofdstuk B blz 10 Ambtenaarschap

Hoofdstuk C Ambtelijk inkomen

Artikel C 1 Ambtelijk inkomen in de zin van deze wet omvat alle inkomsten in geld die een ambtenaar ter zake van zijn dienstverhouding ontvangt met uitzondering van (o.a.):
- gratificaties
- de uitkering krachtens de Interimregeling ziektekosten
- tantiemes
- die, welke strekken tot vergoeding wegens diensten die buiten de voor de ambtenaar vastgestelde werktijd zijn verricht

Hoofdstuk D blz 20 Diensttijd
Als diensttijd komt in aanmerking:
a - als dienstplichtige als bedoeld in artikel A1
b - in een betrekking in de Nederlandse Antillen of Aruba

Artikel D3 Diensttijd doorgebracht in een deeltijdbetrekking telt mede voor het gedeelte dat wordt uitgedrukt door de deeltijdfactor

Hoofdstuk E blz 25 Het recht op ambtenarenpensioen

Hoofdstuk F blz 27 Berekening van het ambtenarenpensioen

Artikel F4 1a De berekeningsgrondslag voor enig jaar in een dienstverhouding is het bedrag aan ambtelijk inkomen bedoeld in artikel C1.

Artikel F6.1 Het pensioen wordt berekend over één of meer dienstlijnen naar de middelsom van berekeningsgrondslagen voor iedere dienstlijn afzonderlijk.

Artikel F6.2 De middelsom van bekeningsgrondslagen voor een dienstlijn is het gemiddelde van de op één na laatste twee berekeningsgrondslagen. Indien slechts twee berekenings-grondslagen kunnen worden vastgesteld geldt als middelsom de op één na laatste berekeningsgrondslag

Artikel F7.1 Dit artikel is uitsluitend van toepassing op pensioenberekeningen over diensttijd voor 1 januari 1986.

Artikel F7.2 Indien het pensioen over één dienstlijn wordt berekend bedraagt het jaarlijks voor elk dienstjaar, tot een maximum van 40 jaren, 1,75% van de middelsom van berekeningsgrondslagen met dien verstande dat, indien de middelsom niet hoger is dan
hfl 39.660.- genoemd % 2 bedraagt over de eerste hfl 22.026. Indien de middelsom hoger is dan hfl 39.660,- bedraagt het pensioen niet minder bij toepassing van het bepaalde in de eerste volzin bij een middelsom van hfl 39.660,-. Evengenoemde bedragen worden door Ons gewijzigd bij de algemene maatregel van bestuur bedoeld in artikel A 8.

Artikel F7a.1 Dit artikel is uitsluitend van toepassing op pensioenberekeningen over diensttijd tussen 31 december 1985 en 1 januari 1995.

Artikel F7a.2 Het pensioen wordt berekend over de pensioengrondslag. De pensioen-grondslag wordt gevormd door de middelsom van de berekeningsgrondslagen bedoeld in artikel F6 te verminderen met een bedrag als omschreven in het derde lid (de franchise).

Artikel F7a.3 De franchise bedoeld in het tweede lid bedraagt
a. voor de gepensioneerde ambtenaar die voor de toepassing van de Algemene Ouderdomswet als gehuwd wordt aangemerkt 20/7 x het bedrag waarop hij volgens die wet recht gehad zou hebben
b. voor de gepensioneerde ambtenaar die voor de toepassing van de Algemene Ouderdomswet als ongehuwd wordt aangemerkt 10/7 x het bedrag waarop hij volgens die wet recht gehad zou hebben

Artikel F7a.4 In de in het 3e lid bedoelde bedragen is mede begrepen de bruto vakantie-uitkering waarop ingevolgde de AOW recht bestaat

Artikel F7a.5 Wanneer de in het 3e lid bedoelde bedragen worden gewijzigd, wordt de pensioengrondslag herberekend

Artikel F7a.6 Indien het pensioen over een dienstlijn wordt berekend, bedraagt het jaarlijks voor elk dienstjaar tot een maximum van 40 voor pensioen tellende jaren
1,75 % van de pensioengrondslag

Artikel F7a.7 Indien over meer dan één dienstlijn pensioen wordt berekend, geschiedt dit voor elke dienstlijn afzonderlijk overeenkomstig het 6e lid. Wanneer de som van voor pensioen tellende jaren meer bedraagt dan 40, worden tot een totaal van 40 die dienstlijnen in aanmerking genomen die tezamen het hoogste pensioenbedrag opleveren.

Artikel F7aa.1 Dit artikel is uitsluitend van toepassing op pensioenberekeningen over diensttijd na 31 december 1994.

Artikel F7aa.2 Het pensioen wordt berekend over de pensioengrondslag. De pensioengrondslag wordt gevormd door de middelsom van berekeningsgrondslagen, bedoeld in artikel F6, verminderd met een bedrag van fhl 26.500,-.

Artikel F7aa.3 Het in het tweede lid genoemde franchisebedrag kan door Onze Minister worden gewijzigd en nader worden vastgesteld op een veelvoud van hfl 100,- indien het bedrag van het ouderdomspensioen ingevolge de AOW voor degene die voor de toepassing van die wet als gehuwd wordt aangemerkt wijzigt

Hoofstuk G Het recht op nabestaanden- en wezenpensioen

Hoofdstuk H Blz 60 Berekening van het nabestaanden- en wezenpensioen

Artikel H1.1 Het pensioen van de nabestaande van een ambtenaar bedraagt 5/7 van het pensioen waarop de ambtenaar recht of uitzicht zou hebben gehad

Van Tot Overlijden voor 65 Overlijden Na 65
  01.01.2004 5/7 van het OP 5/7 van het OP
01.01.2004 01.01.2006 5/7 van het OP 5/14 van het OP
01.01.2006 01.01.2015 5/10 van het OP 5/14 van het OP
    Overlijden voor 67 Overlijden na 67
01.01.2015 01.01.2016 5/10 van het OP 5/10 van het OP
01.01.2016 01.01.2018 5/10 van het OP 70% van het OP
    Ongeacht moment overl. Ongeacht moment overl.
01.01.2018   70% van het OP 70% van het OP

Hoofdstuk I blz 69 Verval van pensioen

Hoofdstuk J blz 70 Samenloop van pensioen

Hoofdstuk K blz 87 De herplaatsbaar verklaarde ambtenaar

Hoofdstuk L blz 93 Het bestuur van en het toezicht op het ABP

Hoofdstuk M blz 112 Financieel Beheer

Hoofdstuk N blz 115 Bijzonder financiele bepalingen

Hoofdstuk O blz 124 Aanvraag en toekenning van pensioen

Hoofdstuk P blz 125 Geneeskundig onderzoek en revalidatie

Hoofstuk Q blz 135 Ingang en einde van de pensioenen

Hoofdstuk R blz 137 Betaling van pensioen

Hoofdstuk S blz 140 Bezwaar, beroep en herziening

Hoofdstuk T blz 144 Algmene bepalingen overgangsrecht

Hoofstuk U blz 146 Bijzonder bepalingen van overgangsrecht

Hoofstuk V blz 177 Generaal pardon. Hernieuwde gelegenheid tot inkoop van niet-ingekochte diensttijd en wachtgeldtijd

Hoofstuk W blz 184 Slotbepalingen

Terug naar: PensioenScheiden

 

Welke overheidsinstellingen

Algemene Burgerlijke Pensioenwet

Algemene Militaire Pensioenwet
Algemene Pensioenwet politieke ambtsdragers

Pensioenwet voor de Landmacht
Pensioenwet voor de Zeemacht
Spoorwegpensioenwet


Stichting Spoorweg Pensioenfonds
Stichting Bedrijfspensioenfonds KPN